Energetika

Trafostanica Vranje 4 400/110 kV

 Trafostanica Vranje 4 Trafostanica Vranje 4 Trafostanica Vranje 4

Telekomunikacioni centar Telekoma Srbija a.d. – zamena agregata

 TK-Centar TK-Centar TK-Centar

Provo Telekom Srbija a.d. – lokacija bazne stanice mobilne telefonije sa solarnim napajanjem

 Prorovo Prorovo Prorovo

Solarni kolektor Subotica

 Solarni kolektor Subotica Solarni kolektor Subotica Solarni kolektor Subotica

Trafostanica Neresnica 35/10 kV

 Neresnica Neresnica Neresnica

Trafostanica Krnjača 35/10 kV

 Krnjača Krnjača Krnjača

Trafostanica Ljig 35/10 kV

 Trafostanica Ljig Trafostanica Ljig Trafostanica Ljig

Trafostanica 20 Beograd 400/110 kV

 Beograd 20 Beograd 20 Beograd 20